© St. Thomas the Apostle Catholic School
7303 SW 64th Street | Miami, FL 33143 | (305) 661-8591